Wettelijk verplichte gegevens en Privacybeleid

1. Presentatie van de site.

Toepasselijke wetten:

 • Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, met name gewijzigd door de wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004 met betrekking tot informatica, bestanden en vrijheden.
 • Franse wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie.

Op grond van artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie wordt aan de gebruikers van de site www.groupe-lemoine.com de identiteit meegedeeld van de diverse deelnemers aan de realisatie en het beheer daarvan:

Eigenaar  :
Groupe Lemoine S.A.
N° de Siret : 411 290 513 00083
Adresse : 42 rue de Bellevue 92100 Boulogne-Billancourt, FRANCE
Tel : +33(0)1 46 94 60 80 FAX : Tel : +33(0)1 46 20 04 97
contact@groupe-lemoine.com

Ontwerper :
CLOUD’Z
Yann TUFFELLI
81 bd du Général Leclerc – 92110 CLICHY
SIRET : 803 483 106 00024
yann.tuffelli@cloudz.fr

Publicatiebeheerder : GROUPE LEMOINE
De publicatiebeheerder is een natuurlijke persoon of een rechtspersoon.

Webmaster: Yann TUFFELLI

Webhost : OVH – SAS met een maatschappelijk kapitaal van 10 069 020 €  – Handelsregister Lille Métropole 424 761 419 00045 – Code APE 2620Z – N° TVA : FR 22 424 761 419
Hoofdkantoor: 2 rue Kellermann,  59100 Roubaix,  FRANCE.

 

2.Algemene gebruiksvoorwaarden van de website en de aangeboden diensten

Het gebruik van de site www.groupe-lemoine.com impliceert de volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene voorwaarden.  Deze gebruiksvoorwaarden kunnen op ieder moment worden gewijzigd of aangevuld. Daarom worden de gebruikers van de site verzocht om deze regelmatig te raadplegen.

Deze site is in principe altijd toegankelijk voor gebruikers.  Een onderbreking voor technisch onderhoud kan echter worden besloten door Groupe Lemoine, die vervolgens haar best doet om van tevoren de gebruikers te informeren omtrent datum en tijdstip van de interventie.

De site www.groupe-lemoine.com wordt regelmatig door Groupe Lemoine bijgewerkt. Evenzo kunnen de wettelijk verplichte gegevens op ieder moment worden gewijzigd; deze zijn echter bindend voor de gebruiker, die wordt verzocht deze zo vaak mogelijk te raadplegen teneinde er kennis van te nemen.

De site www.groupe-lemoine.com kwam tot stand dankzij de Open Source Wordpress motor.

 

3. Beschrijving van de geleverde diensten.

Het doel van de site www.groupe-lemoine.com is het verstrekken van informatie over alle activiteiten van het bedrijf.

Groupe Lemoine streeft ernaar om de site te voorzien van zo nauwkeurig mogelijke informatie.  Zij kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor weglatingen, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de update, of deze nu door haarzelf is verricht of via verstrekking van informatie door externe partners.

Als een gebruiker een gebrek, fout of disfunctioneren van de site ontdekt, verzoeken wij hem of haar vriendelijk dit ons te melden per e-mail met een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving van het probleem (probleempagina, welke actie tot het probleem leidde, type computer en gebruikte browser, …).

Alle informatie die op de site www.groupe-lemoine.com wordt vermeld, wordt ter informatie gegeven en is aan wijziging onderhevig. Bovendien is de informatie op de site niet uitputtend.  Deze wordt gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die sinds het online zetten werden aangebracht.

 

4. Contractuele beperkingen op de technische gegevens.

De site maakt gebruik van JavaScript-, PHP-, HTML-technologie.

Groupe Lemoine kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade ten gevolge van het gebruik van de site.  Bovendien verplicht de gebruiker van de site zich om bij toegang tot de site recente apparatuur te gebruiken, die geen virussen bevat, en een up-to-date browser van de laatste generatie.

 

5. Intellectuele eigendom en namaak

De volledige inhoud van deze site waaronder, maar niet beperkt tot, grafische afbeeldingen, foto’s, teksten, video’s, animatiefilmpjes, geluiden, logo’s, gifs en pictogrammen alsmede hun opmaak zijn het exclusieve eigendom van Groupe Lemoine m.u.v. de handelsmerken, logo’s of inhoud die eigendom zijn van partnerbedrijven of auteurs.

Iedere reproductie, distributie, wijziging, aanpassing, heruitzending of publicatie, zelfs gedeeltelijk, van deze elementen is ten strengste verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Groupe Lemoine.  Deze weergave of reproductie, ongeacht de manier waarop deze geschiedt, vormt een vervalsing die bestraft kan worden door artikelen L.3335-2 e.v. van het Wetboek van Intellectuele Eigendom. Bij niet-naleving van dit verbod is sprake van namaak, hetgeen burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de namaker met zich mee kan brengen. Bovendien kunnen de eigenaren van de nagemaakte inhoud juridische stappen tegen u nemen.

Op dezelfde wijze is Groupe Lemoine eigenaar van “de rechten van databank producenten” bedoeld in boek III, titel IV van het Franse Wetboek van Intellectuele Eigendom (Wet nr. 98-536 van 1 juli 1998) met betrekking tot auteursrecht en databanken.

Ieder ongeoorloofd gebruik van de site of enig element daaruit zal worden beschouwd als een vervalsing en worden vervolgd overeenkomstig de bepalingen van artikelen L.335-2 e.v. van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

 

6. Aansprakelijkheidsbeperkingen

Groupe Lemoine kan niet aansprakelijk worden gehouden voor directe of indirecte schade aan de apparatuur van de gebruiker bij het bezoeken van de site www.groupe-lemoine.com, en die het gevolg is van het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de in punt 4 aangegeven vereisten, ofwel het verschijnen van een bug of een incompatibiliteit.

Ook kan Groupe Lemoine niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals het verlies van een markt of het missen van kansen) door het gebruik van de website.

Er zijn interactieve ruimtes beschikbaar voor de gebruikers.  Groupe Lemoine behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving iedere inhoud te verwijderen die in deze ruimte wordt geplaatst en die in strijd zou zijn met de toepasselijke wetgeving in Frankrijk, met name bepalingen op het gebied van gegevensbescherming.  Indien nodig behoudt Groupe Lemoine zich ook het recht voor om de burgerlijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker in te roepen, met name in het geval van racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische berichten, ongeacht het gebruikte medium (tekst, fotografie …).

De gebruiker verklaart de kenmerken en beperkingen van het internet te aanvaarden en in het bijzonder te erkennen: 

 • op de hoogte te zijn van de aard van het internetnetwerk en in het bijzonder van de technische prestaties en reactietijden ervan voor het raadplegen, bevragen of overzetten van informatiegegevens;
 • dat het doorgeven door de gebruiker aan derden van zijn identificatiegegevens en, in het algemeen, van alle informatie die door de gebruiker als persoonlijk of vertrouwelijk wordt beschouwd, op eigen risico geschiedt;
 • dat het de verantwoordelijkheid van de gebruiker is om alle passende maatregelen te nemen om zijn eigen gegevens en/of software te beschermen tegen mogelijke virusbesmetting op het internetnetwerk. 
 • dat de gegevens die op internet circuleren kunnen worden gereglementeerd in termen van gebruik of worden beschermd door een eigendomsrecht.

Over het algemeen is de gebruiker als enige verantwoordelijk voor de keuze, het gebruik en de interpretatie van de gegevens die hij op internet raadpleegt, opvraagt en overzet en voor het gebruik van de door Groupe Lemoine online aangeboden diensten.
Deze site is opgezet door Groupe Lemoine wiens hoofdkantoor in Frankrijk is gevestigd. Internetgebruikers die toegang hebben tot deze site vanuit andere plaatsen dan Frankrijk, dienen de plaatselijk geldende wetten te raadplegen.

 

7. Beheer van persoonlijke gegevens.

In Frankrijk worden de persoonsgegevens met name beschermd door de wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het Wetboek van Strafrecht en de Europese richtlijn van 24 oktober 1995.

Bij het gebruik van de site www.groupe-lemoine.com kunnen worden verzameld: URL-koppelingen via welke de gebruiker toegang kreeg tot de website van de gebruiker’s serviceprovider, het Internet Protocol- (IP-) adres van de gebruiker.

In ieder geval verzamelt Groupe Lemoine persoonlijke informatie over de gebruiker alleen ten behoeve van bepaalde diensten die worden aangeboden door de site www.groupe-lemoine.com. De gebruiker verschaft deze informatie met volledige kennis zaken, in het bijzonder wanneer hij deze zelf invoert. Er wordt daarbij aan de gebruiker van de site aangegeven of hij al dan niet verplicht is deze informatie te verstrekken.

Overeenkomstig de artikelen 38 e.v. van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot computers, bestanden en vrijheden, heeft iedere gebruiker een recht van toegang, rectificatie en bezwaar ten aanzien van de hem betreffende persoonlijke gegevens, middels een schriftelijk, ondertekend verzoek, vergezeld van een door hem van zijn handtekening voorziene kopie van zijn identiteitsbewijs, onder vermelding van het adres waar het antwoord naar toe dient te worden verzonden.

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de site wordt zonder medeweten van de gebruiker gepubliceerd of op enige drager aan derden uitgewisseld, overgezet, overgedragen of verkocht. Alleen in geval van overname van Groupe Lemoine en haar rechten, kan genoemde informatie aan de eventuele koper worden overgedragen die op zijn beurt verplicht is om dezelfde bewarings- en wijzigingsplicht van de gegevens ten aanzien van de gebruiker van de site www.groupe-lemoine.com in acht te nemen.

De voornoemde site is vrijgesteld van aangifte bij de CNIL (Beraadslaging nr. 2006-138 van 9 mei 2006 waarbij de vrijstelling van aangifte van verwerking ten behoeve van informatie en externe communicatie werd besloten).

De databanken worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 ter uitvoering van Richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.

De persoonlijke informatie die wij verzamelen, wordt bewaard in een beveiligde omgeving. Mensen die voor ons werken, dienen de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen, voorzien wij de volgende maatregelen:

 • SSL Protocol (Secure Sockets Layer)
 • Toegangsbeheer – bevoegde persoon
 • Toegangsbeheer – betrokken persoon
 • Back-up
 • Gebruikersnaam / paswoord

Wij streven naar een hoge mate van vertrouwelijkheid door gebruik van de nieuwste technologische innovaties teneinde de vertrouwelijkheid van uw transacties te waarborgen. Omdat geen enkel mechanisme maximale veiligheid biedt, is er altijd wel enig risico bij het gebruik van internet om persoonlijke informatie te verzenden en wij kunnen daar niet verantwoordelijk voor worden gehouden (computerkraak, phishing, enz.).

Verzamelen van persoonlijke gegevens

Wij zouden de volgende informatie kunnen verzamelen:

 • Naam
 • Voornaam
 • Postadres
 • Postcode
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Wij verzamelen de persoonlijke informatie via formulieren en uit het dialoog tussen u en onze website. Wij gebruiken ook cookies en/of logbestanden om informatie over u te verzamelen.

Tijdens het gebruik van de Site worden aan de gebruiker geen bank- en financiële gegevens gevraagd, noch gevoelige gegevens (onthulling van raciale afkomst, politieke en religieuze opvattingen, genetische gegevens, gegevens met betrekking tot gezondheidstoestand of seksuele geaardheid van de persoon).

Groupe Lemoine verplicht zich om geen overbodige en buitensporige gegevens te verzamelen doch alleen wat noodzakelijk is. In sommige gevallen kunt u andere informatie toevoegen, in de daarvoor bestemde ruimten in formulieren of via mondelinge communicatie.

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden verzameld door:

 • Inschrijfformulier op de website
 • Wervingsformulier
 • Contactformulier

Groupe Lemoine gebruikt de verzamelde informatie en gegevens om haar diensten aan te bieden en te verbeteren. Overeenkomstig de wet van 6 januari 1978 en de Algemene Europese Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 is de door u verstrekte informatie strikt noodzakelijk voor de uitvoering van diensten door Groupe Lemoine.

Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Informatie / promotie-aanbiedingen
 • Statistieken en tevredenheidsenquêtes, rapportages
 • Contact
 • Website management (presentatie, organisatie)
 • Uitvoering van onze contractuele verplichtingen
 • Commerciële analyse

 

De verzamelde gegevens kunnen worden doorgegeven aan toeleveranciers van Groupe Lemoine in het kader van de uitvoering van een dienstverlening teneinde deze correct uit te voeren. Toeleveranciers met toegang tot de gegevens zijn:

 • Google – Cloud Platform, een Amerikaans bedrijf met hoofdkantoor in 1600 Amphitheatre Parkway – Mountain View, CA 94043, USA.
 • Bureau Sumo en zijn dienstverleners

Als onderdeel van hun contractuele relatie, verplicht iedere dienstverlener zich ertoe om de van kracht zijnde voorschriften na te leven en op te treden volgens de schriftelijke instructies van Groupe Lemoine, en de door Groupe Lemoine verzamelde persoonlijke gegevens uitsluitend voor de doeleinden uit dit document te verwerken.

8. Hyperlinks en cookies.

De site www.groupe-lemoine.com bevat een aantal hyperlinks naar andere sites, geplaatst met toestemming van Groupe Lemoine. Groupe Lemoine heeft echter geen mogelijkheid om de inhoud van de bezochte sites te controleren en aanvaardt daarom hiervoor geen aansprakelijkheid.

Artikelen op deze site kunnen geïntegreerde inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, beelden of artikelen). De geïntegreerde inhoud afkomstig uit andere sites, gedraagt zich op dezelfde manier als wanneer de bezoeker die andere site bezoekt.

Deze websites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, trackingtools van derden meebrengen, uw interacties met deze ingesloten inhoud volgen als u een aan hun website verbonden account heeft. 

De navigatie op de site www.groupe-lemoine.com zal waarschijnlijk de installatie van (een) cookie(s) op de computer van de gebruiker tot gevolg hebben.  Een cookie is een klein bestand die niet de identificatie van de gebruiker aangeeft, maar wel informatie registreert met betrekking tot de navigatie van een computer op een site.  De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om latere navigatie op de site te vergemakkelijken, en maken tevens diverse bezoekersmetingen mogelijk.

De gebruiker is vrij om cookies te accepteren of te weigeren door zijn browser te configureren (alle of sommige cookies uitschakelen – zie handleiding van de webbrowser of helpfunctie).

Het uitschakelen van cookies kan ertoe leiden dat bepaalde diensten waaraan ze zijn gekoppeld, niet beschikbaar zijn.  Dit belet de toegang tot niet-gereserveerde delen van de site niet.

Daarnaast wordt een spoor van connecties met de site bijgehouden, en met name hun herkomst.  Dit gebruik is voor statistische analysedoeleinden.  De bijbehorende gegevens bevatten geen persoonlijke gegevens en worden na gebruik vernietigd.

Als u een opmerking op onze site plaatst, wordt gevraagd om uw naam, e-mailadres en website in de cookies op te slaan. Dit is uitsluitend voor uw comfort opdat u, als u later een ander commentaar plaatst, deze informatie niet opnieuw hoeft in te voeren. De cookies vervallen na één jaar.

Als u een account hebt en u op deze site aanmeldt, wordt een tijdelijke cookie aangemaakt om te bepalen of uw browser cookies accepteert. Deze bevat geen persoonlijke gegevens en wordt automatisch verwijderd wanneer u uw browser sluit.

Wanneer u zich aanmeldt, stellen wij een aantal cookies in om uw aanmeldingsgegevens en schermvoorkeur op te slaan. De levensduur van een inlogcookie is twee dagen, die van een cookie voor een schermoptie is één jaar.  Als u “Onthoud mij” aanvinkt, wordt uw cookie twee weken bewaard.  Als u zich bij uw account afmeldt, wordt de login-cookie verwijderd.

 

9. Toepasselijk recht en jurisdictie.

Ieder geschil in verband met het gebruik van de site is onderworpen aan de Franse wetgeving. De bevoegde rechtbanken van Bordeaux zijn bij uitsluiting bevoegd.